Priorat Centre d'Art [Aspectes Pedagògics]

ASPECTES PEDAGÒGICS

S'han marcat un seguit de línies pedagògiques de diversos nivells, objectius i formalitzacions que es poden desglossar en dues línies mestres:

Desenvolupar un espai de treball autònom respecte de la resta d'activitats, en què es dugui a terme un programa que contempli les necessitats del propi sector educatiu i que ha de provocar i permetre reflexionar i extreure les conclusions pertinents de l'estat de la situació i l'anàlisi dels seus propis objectius. Per aconseguir aquests propòsits es contempla dur a terme jornades, publicacions i experiències —puntuals o permanents— que aglutinin professionals vinculats amb aquest àmbit amb la intenció de formar equips d'investigació i de formació.

Desenvolupar un mètode d'investigació que estableixi un pont entre el món de l'ensenyament, l'art contemporani i els diversos temes treballats. Es potenciarà el treball en equip amb els educadors de la zona i es generaran comunitats d'aprenentatge (escola, entorn familiar i social); s'intentarà vincular-los amb el Centre de Recursos Pedagògics i amb l'Institut de les Ciències de l'Educació, i es proposarà que estiguin conformats per artistes, mestres i pedagogs de diversos nivells.

Complementar totes i cadascuna de les activitats que es duguin a terme en la programació Priorat Centre d'Art, i que es desenvoluparan progressivament sota el calendari marcat per aquest. Els temes tractats rebran un repensament crític i no disciplinari que permeti la introducció de metodologies, llenguatges, conceptes i continguts propis de la cultura contemporània, i s'adreçarà a un públic potencial de diverses edats i nivells per apropar-los tant els continguts com la pràctica artística.

En tractar-se d'un projecte amb continuïtat en lloc d'unes actuacions puntuals i aïllades, s'optarà per un procés de sedimentació que acumuli les experiències educatives i que aquest pòsit serveixi d'autoreferència per a les noves aportacions.

El material pedagògic generat es difondrà mitjançant edicions, audiovisuals, xerrades, tallers, etc.

Procés metal·lúrgic