Priorat Centre d'Art [Xarxaprod]

XARXAPROD

Els objectius estratègics comuns de la xarxa són:

Facilitar la informació i la comunicació entre tots els membres per tal d' optimitzar al màxim els recursos dels que disposa cada un d'ells, el transvasament de coneixement especialitzat i l'intercanvi de programes sota criteris de complementarietat.

Buscar solucions conjuntes a les problemàtiques específiques dels espais de producció d'arts visuals amb la intenció de donar estabilitat als projectes de cada un dels membres.

Assolir major visibilitat des de l'especificitat dels espais i un major reconeixement de la tasca que realitzen cada un d'ells.

Convertir la xarxa en interlocutor vàlid davant de les administracions públiques en aquelles qüestions que tinguin a veure amb la producció artística.

Contribuir a l'assentament d' estàndards de producció, la implementació de bones pràctiques en producció i en el desenvolupament de la pràctica artística en general.

L'obtenció i gestió de recursos que possibilitin projectes comuns de la xarxa.

Idensitat
Intracity-
Última*
Xarxaprod