Priorat Centre d'Art [Aspectes Pedagògics]

PROCÉS METAL·LÚRGIC

S'han iniciat amb una experiència pedagògica duta a terme per Montserrat Cortadellas en dos blocs els mesos d'estiu, dirigida a xiquets i xiquetes del poble d'edats compreses entre els 7 i els 10 anys i entre els 11 i els 14 anys. Ha consistit en el taller “Procés metal·lúrgic”, que comprenia la confecció, per part de cada jove, d'una peça original mitjançant el modelatge d'argila, l'extracció del seu motlle en escaiola i la subsegüent reproducció de cadascun d'aquests originals amb un producte susceptible de suplir el plom —a causa de la toxicitat que provoca la seva fosa—, que en aquest cas va ser silicona metal·litzada.

Aquesta experiència pretenia apropar als més petits, mitjançant un procés creatiu paral·lel de fàcil comprensió i assimilació, les nocions bàsiques de la transformació que patia antigament el mineral extret de la mina (la galena) en lingots de plom que facilitaven la seva posterior utilització, comercialització i transport.

Aquesta experiència ha estat documentada mitjançant fotografia i vídeo a l'espera de la seva utilització. Així mateix, se n'han conservat els motlles originals com a referència per a properes intervencions.

Procés metal·lúrgic